0

  Reklamačný poriadok

  Záručné podmienky:

  Tieto záručné a reklamačné podmienky upravujú podmienky a postup pri vybavovaní reklamačných nárokov uplatnených kupujúcim (dealer) na tovar dodaný predávajúcim (FixDistribution s. r. o.) na základe zmluvy o spoluprác, rámcovej zmluvy, ich príloh a jednotlivých kúpnych zmlúv a tvoria neoddeliteľnú súčasť obchodnej zmluvy.

  Dodávateľ si od účinnosti tohto reklamačného poriadku vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu jeho ustanovení pri rešpektovaní kogentných noriem Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Akékoľvek zmeny reklamačného poriadku sú účinné po ich zverejnení na webovej stránke www.fixdistribution.sk .

  .

  Záručná doba:

  Firma FixDistribution s. r. o. poskytuje záručné lehoty podľa údajov uvedených na dodacom liste. V prípade nedodržania týchto záväzných termínov sa postupuje podľa dohody so zákazníkom. Ak nie je dohoda možná, postupuje sa v súlade s Obchodným a Občianskym zákonníkom.

  .

  Miesto reklamácie:

  Miestom reklamácie je sídlo firmy FixDistribution s. r. o., prípadne určené servisné stredisko. Ak pre daného výrobcu alebo daný produkt je určené servisné stredisko je kupujúci povinný uplatňovať reklamáciu v príslušnom servisnom stredisku.

  Záručné a pozáručné opravy vybraných produktov vykonávajú autorizované servisné strediská, ktorých zoznam je pravidelne aktualizovaný a nájdete ho na www.fixdistribution.sk prípadne na záručnom liste výrobku.

  .

  Prevzatie tovaru kupujúcim:

  Príjemca tovaru zaslaného prepravnou službou je povinný skontrolovať zásielku podľa prepravného (dodacieho) listu, správnosť uvedených údajov o množstve, ďalej neporušenosť originálneho obalu alebo originálnej polepovacej pásky odosielateľa, viditeľné poškodenie obalu zásielky, viditeľnú čiastočnú stratu, a to ešte pred podpisom o prevzatí. V prípade výskytu týchto závad je príjemca povinný uviesť nezrovnalosti na prepravný list dopravcu alebo ihneď spísať „Zápis o škode“. Ďalšia manipulácia s poškodenou zásielkou musí byť uskutočnená v súlade s pokynmi zasielateľa. Ak nie je poškodenie alebo čiastočná strata zásielky zjavná pri jej prevzatí, je príjemca zásielky povinný oznámiť odosielateľovi a dopravcovi vznik škody bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa doručenia zásielky. Nasledujúci pracovný deň po oznámení vzniku škody spíše zástupca dopravcu s príjemcom Zápis o škode. Po obdržaní zápisu je príjemca povinný uplatňovať reklamáciu u predajcu.

  .

  Mechanické poškodenie:

  Odberateľ je povinný tovar bez zbytočného odkladu pri osobnom odbere skontrolovať. Mechanicky poškodený výrobok je odberateľ povinný reklamovať ihneď. V prevzatí tovaru zaslaného prepravnou službou je povinný zásielku skontrolovať ešte pre podpisom dokladu o prevzatí. Mechanické poškodenie je odberateľ povinný reklamovať bez zbytočného odkladu , najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru doručeného prepravnou službou.

  Rovnako je nutné pri osobnom odbere ihneď a pri doporučení prepravnou službou bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 24 hodín od prevzatia tovaru, reklamovať neúplnosť tovaru. Na neskoršie reklamácie tohto typu nebude braný ohľad. Pri poškodení výrobku pri transporte je odberateľ povinný bez zbytočného odkladu reklamovať tovar u dopravcu. Uzatvoriť dopravné poistenie je FixDistribution s. r. o. povinný iba na výslovnú žiadosť kupujúceho, pričom náklady znáša odberateľ.

  .

  Odstránenie chyby:

  Počas záruky zaistí dodávateľ, alebo ním poverená servisná organizácia odstránenie poruchy výrobku. V prípade oprávnenej reklamácie znáša predajca náklady súvisiace s odoslaním tovaru späť k odberateľovi. Odberateľ má výlučne nárok na v prípade oprávnenej reklamácie na odstránenie vád tovaru, výmenu tovaru alebo na vystavenie dobropisu.

  Predajca si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný tovar tovarom podobným , s rovnakými technickými parametrami, prípadne dobropisom. Dodávateľ je oprávnený v prípade, že ten istý druh náhradného tovaru nie je k dispozícii, odovzdať odberateľovi náhradný tovar, ktorý spĺňa obdobné parametre a technické riešenia predtým zakúpeného tovaru. V prípade, že neopraviteľný reklamovaný tovar nie je na trhu dostupný, reklamácia tovaru bude vybavená adekvátnou náhradou alebo vystavením dobropisu vo výške ceny adekvátnej náhrady, stanovenej reklamačným oddelením dodávateľa. V takom prípade je dodávateľ oprávnený rozhodnúť o tom, či tovar vybaví adekvátnou náhradou alebo vystavením dobropisu.

  .

  Potrebné doklady k uplatneniu záruky:

  Dealer je povinný zadať reklamáciu elektronicky cez „online systém“ a tovar dodať spolu s číslom reklamácie, ktoré pridelil „online systém“. Doklad o pridelení RMA čísla prikladá kupujúci k reklamovanému tovaru. Tovar musí byť zaslaný na náklady kupujúceho a v prípade oprávnenej reklamácie bude späť zaslaný na náklady predávajúceho. Náklady súvisiace s uplatnením reklamácie ( balenie, doprava, pošta,....) do miesta vybavenia reklamácie znáša odberateľ. Ak to nie je možné je nutné predložiť dodávateľovi faktúru, dodací list, montážny list, záručný list a servisnú knižku t.j. doklady z ktorých je zrejmý spôsob nadobudnutia tovaru, výrobné číslo tovaru a deň prevzatia odberateľom. Predložiť treba aj doklady o predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou. Bez týchto dokladov záruka nebude uznaná, tovar nebude prevzatý do reklamácie. Reklamácia sa vydá po predložení reklamačného listu firmy FixDistribution s. r. o.

  .

  Termín prevzatia zákazky:

  Za včasné prevzatie tovaru po oprave sa považuje dohodnutý termín, maximálne 5 pracovných dní po tomto termíne. V prípade nedodržania týchto termínov účtujeme skladné vo výške 1,70 EUR/deň. Tovar neprevzatý zákazníkom ani po 90-tich dňoch bude predaný a z utŕženej sumy uspokojené naše náklady za skladné.

  .

  Zánik záruky:

  Záruka zaniká v prípade, že došlo k mechanickému poškodeniu výrobku, zásahom nepovolanej osoby t.j. nie technikom alebo poverenou osobou dodávateľa, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, vlhké, silné elektrické a magnetické pole, vysoká-nízka teplota, prašnosť, odstránením plomby z výrobku, poškodením ochrannej pásky, stratou záručného listu. Záruka zaniká aj v prípade ,že tovar je neprimerane znečistený, zjavne mechanicky deformovaný, poškodené originálne nálepky so sériovým číslom výrobku. Záruka sa nevzťahuje ani na prípady kedy došlo k poškodeniu výrobku živelnou pohromou, poruchou elektrického prúdu. Dopravné náklady spojené s výkonom pozáručného servisu hradí odberateľ. Dodávateľ si v sporných prípadoch vyhradzuje právo rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie. Uznaním reklamácie tovaru typu „zariadenia pre ukladanie dát“ (pevný disk a ostatné zázn. média) nevzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody, ktorá vznikla stratou dát spôsobenou chybou zariadenia. Nároky plynúce zo záruky náležia iba kupujúcemu a nemôže ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho previesť na tretiu osobu.