0

  Zásady spracúvania osobných údajov

  ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Spoločnosť FixDistribution s. r. o., sídlom Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 47 441 429, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č.: 92566/B, telefón: +421 948 248 494, e-mail: info@fixdistribution.sk, internetová stránka: https://b2b.fixdistribution.sk/ ako prevádzkovateľ (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) považuje Vaše súkromie za dôležité. Preto vytvoril zásady spracúvania osobných údajov a súborov cookies, v ktorých je uvedený spôsob zhromažďovania, používania, zverejňovania, prenášania a uchovávania Vašich osobných údajov.


   

  Účel spracúvania osobných údajov a právny základ spracúvania osobných údajov


   

  Účel: spracúvanie osobných údajov za účelom registrácie, spracúvanie osobných údajov za účelom vybavenia objednávky, spracúvanie osobných údajov za účelom vybavenia požiadavky zaslanej na zverejnené kontaktné údaje, spracúvanie nevyhnutných cookies, spracúvanie preferovaných (funkčných) súborov cookies


   

  Právny základ

  Využívanie preferovaných (funkčných) súborov cookies na našej stránke je podmienené Vaším aktívne udeleným súhlasom na našej webovej stránke v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) a §13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely; Bez udelenia takéhoto súhlasu nebudú využívané preferované súbory cookies.


   

  Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, ktoré ste jej poskytli pri registrácii alebo pri nákupe tovaru alebo pri reklamácii tovaru formou objednávky alebo telefonicky alebo písomne, a to: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, telefónne číslo, e-mail, číslo Vašej platobnej karty a číslo účtu a bankové spojenie v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) a §13 ods. 1 písm. b) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.


   

  V zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia a §13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu – prevádzkovateľ je v zmysle osobitných predpisov povinný poskytnúť osobné údaje dotknutej osoby štátnym inštitúciám.


   

  Využívanie nevyhnutné súbory cookies a na Vaše otázky prostredníctvom požiadavky zaslanej na zverejnené kontaktné údaje odpovedáme v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) a §13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov: spracúvanie osobných údajov spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

  • Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať Vaše osobné údaje prostredníctvom nevyhnutných súborov cookies, z dôvodu zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky.

  • Prevádzkovateľ má oprávnený záujem spracúvať Vaše osobné údaje prostredníctvom požiadavky zaslanej na zverejnené kontaktné údaje pre vybavenie Vašej žiadosti.


   

  Príjemcovia osobných údajov

  Prevádzkovateľ používa na poskytovanie služieb a spracúvanie Vašich osobných údajov sprostredkovateľov. Sprostredkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje výlučne podľa pokynov Prevádzkovateľa a sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov. Pri výbere sprostredkovateľov Prevádzkovateľ dbá na to, aby poskytovali dostatočné záruky na to, že prijali primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov a aby sa zabezpečila ochrana Vašich práv.

  Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje v zložení meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa dodania a telefónne číslo spoločnosti, ktorá zabezpečuje dodanie tovaru.

  Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje v zložení meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa dodania a telefónne číslo spoločnosti poskytujúcej účtovné služby, daňové služby a právne služby.

  Prevádzkovateľ môže sprístupniť Vaše osobné údaje subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.).

  Spoločnosti, ktorým sú poskytované Vaše osobné údaje, sú povinné ochraňovať Vaše údaje.


   

  Spracovanie osobných údajov pre newsletter – všeobecná reklama

  Ak Prevádzkovateľ s Vami uzatvoril kúpnu zmluvu, je Prevádzkovateľ oprávnený v medziach legitímneho očakávania a neobťažujúcim spôsobom zasielať Vám ďalšie informácie a relevantné obchodné ponuky vo všeobecnej podobe, ktoré nemajú charakter personalizovanej reklamy, a to na základe nášho oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, spočívajúceho v záujme ponúknuť Vám naše tovary a služby .

  Ak Prevádzkovateľ s Vami neuzatvoril kúpnu zmluvu, na zasielanie newsletter – všeobecnej reklamy (aktuálnych ponúk, informácií o prebiehajúcich akciách a zľavách tovaru, služieb a poďakovaní) je potrebný Váš súhlas s prijímaním newsletter - všeobecnej reklamy. V prípade udelenia súhlasu Prevádzkovateľ pri zasielaní takejto reklamy elektronicky e-mailom využíva Vaše meno a priezvisko a e-mail. Účelom spracovania údajov je zasielanie newsletter – všeobecnej reklamy (aktuálnych ponúk, informácií o prebiehajúcich akciách a zľavách tovaru, služieb a poďakovaní, ktoré nemajú charakter personalizovanej reklamy) v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 7 Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na prijímanie newsletter – všeobecnej reklamy a bez ich poskytnutia uvedené informácie a zľavy nedostanete.


   

  Cezhraničný prenos osobných údajov mimo EÚ

  Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.


   

  Doba uchovávania osobných údajov

  Vaše osobné údaje týkajúce sa kúpnej zmluvy sú uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a tri roky po jeho ukončení. Vo vzťahu k údajom, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich Prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom. Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom na základe oprávneného záujmu, budú uchovávané po dobu troch (3) rokov, počnúc dňom uzatvorenia zmluvy.


   

  Účel spracúvania osobných údajov

  Doba uchovávania

  Spracúvanie osobných údajov za účelom vybavenia požiadavky zaslanej na zverejnené kontaktné údaje

  Po dobu vybavenia žiadosti

  Zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky prostredníctvom nevyhnutných súborov cookies

  Maximálne 1 rok

  Zabezpečenie preferovaného fungovania webovej stránky prostredníctvom preferovaných (funkčných) súborov cookies

  Maximálne 1 rok

  Spracúvanie osobných údajov za účelom registrácie

  Po dobu trvania registrácie alebo trvania zmluvného vzťahu a tri roky po jeho ukončení


   


   

  Vaše osobné údaje týkajúce sa Vašej účasti v databáze odberateľov newsletter - nepersonalizovanej/ všeobecnej reklamy Prevádzkovateľ uchováva po dobu troch (3) rokov, počnúc dňom udelenia súhlasu, najdlhšie však do odvolania súhlasu. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ vykoná výmaz Vašich osobných údajov z databázy v rozsahu, v ktorom ich už nepotrebuje uchovávať, v lehote najneskôr do 30 dní. Vo vzťahu k údajom, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich Prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom.


   

  Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania (profilovanie)

  Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani nevykonáva profilovanie.


   

  Poskytovanie Vašich osobných údajov

  Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, v prípade neposkytnutia Vašich údajov na vyššie uvedené účely nebude možné vybaviť Vaše žiadosti.


   

  Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má právo:

  1. požadovať prístup k osobným m údajom týkajúcim sa dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré táto poskytne, ako aj na informácie o tom, ako jej osobné údaje spracúvane.
   

  1. na opravu osobných údajov

  Prevádzkovateľ uchováva vždy presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak má dotknutá osoba za to, že jej osobné údaje, ktoré uchovávame, nie sú presné, úplné a aktuálne, pokojne nás môže kontaktovať za účelom ich opravy.
   

  1. na vymazanie osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov za predpokladu, že sú splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak sa účel ich spracúvania skončil.
   

  1. na obmedzenie spracúvania osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo za predpokladu splnenia zákonných podmienok požadovať, aby sme prestali používať jej osobné údaje, napr. situácie, ak sú jej osobné údaje, ktoré uchovávame, nepresné.
   

  1. namietať spracúvanie osobných údajov

  Dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. V prípade, ak prevádzkovateľ nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku, prevádzkovateľ nebude osobné údaje ďalej spracúvať.
   

  1. odvolať súhlas

  Súhlas dotknutej osoby sa v podmienkach prevádzkovateľa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Pokiaľ ste na našej webovej stránke súhlasili s používaním súborov cookies, máte právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas. Môžete tak urobiť v nastaveniach cookies (vložiť odkaz na nastavenia cookies).
   

  1. na prenosnosť osobných údajov

  Dotknutá osoba má za určitých okolností právo požiadať o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na základe svojho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
   

  1. podať návrh na začatie konania, resp. sťažnosť na dozorný orgán

  Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

  • Písomne doručením žiadosti, osobne alebo poštou na adresu sídla prevádzkovateľa,

  • Elektronicky na emailovej adrese: info@fixdistribution.sk,

  • Telefonicky na tel. č: +421 948 248 494,

  • Osobne v sídle organizácie, kde sa s dotknutou osobou spíše o výkone práv dotknutej osoby.

  Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, prevádzkovateľ je oprávnený vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

  Dotknutá osoba má tiež právo podať návrh , resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. č.: +421 /2/ 3231 3214;, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.


   

  Kontakt na zaslanie odpovede

  Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania súborov cookies na našej Webovej stránke, neváhajte sa nám ozvať, napríklad e-mailom na adresu info@fixdistribution.sk alebo poštou na adresu FixDistribution s. r. o., sídlom Odborárska 10785/5, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, uložíme Vami oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, resp. Vaše meno, priezvisko, Vaše telefónne číslo, adresu) pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.