0

  Obchodné podmienky

  Registrácia:

  Pred nákupom vo FixDistribution je potrebné sa zaregistrovať. Zaregistrovať sa a byť dealerom tovaru FixDistribution môže každá právnická alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá sa preukáže výpisom z obchodného registra a v prípade fyzickej osoby živnostenským listom. Dealer nie je konečným spotrebiteľom tovaru FixDistribution, ale predáva tento tovar tretím osobám.

  Postup pri registrácií odberateľov:

  • Vyplníte registračný formulár
  • Následne Vás kontaktuje registračné oddelenie

    

  Objednávka:
  Objednávku tovaru vytvoríte postupom, ktorý je podrobne popísaný v návode Ako nakupovať. Po odoslaní objednávky Vám bude zároveň odoslané e-mailom jej potvrdenie. V prípade, že v tomto potvrdení nájdete nejaké nezrovnalosti, okamžite nás kontaktujte e-mailom na
  objednavky@fixdistribution.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 948 248 494. Zákazník môže stav objednávky v e-shope sledovať aj sám. Objednávky sú záväzné, a keďže sú spracované elektronicky, nie je možné ich v e-shope stornovať. Následne je po vybavení objednávky a odoslaní zásielky zaslaná faktúra v elektronickej podobe na kontaktný e-mail uvedený v registrácii.

     

  Zrušenie objednávky zo strany:

  a) zákazníka: Zákazník môže zrušiť svoju objednávku len e-mailom v deň vytvorenia objednávky a to do 15:00. V opačnom prípade sú objednávky záväzné a nie je možné ich stornovať.
  b) prevádzkovateľa obchodu
  FixDistribution: Vyhradzujeme si právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • tovar je dlhodobo nedostupný
  • zmenila sa výrazným spôsobom cena; pokiaľ táto situácia nastane, bezodkladne vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným, zrušenie objednávky,...); v prípade, že tovar nemá náhradu, bude z objednávky odstránený. 
  • objednávky staršie ako 30 dní sú automaticky stornované.

      

  Platba za tovar:
  V súčasnej dobe je možné tovar uhradiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • Bankovým prevodom – na základe vystavenej faktúry
  • Platba vopred – platba prevodom na účet spoločnosti, variabilný symbol je číslo objednávky alebo zálohovej faktúry; tovar je zaslaný po pripísaní úhrady na bankové konto prevádzkovateľa e-shopu.

     

  Poplatok na ekologickú likvidáciu elektrospotrebičov:
  13. augusta 2005 vstúpila do platnosti novela 7/2005 Zb. zákona o odpade 185/2001 Zb. Z novely vyplývajú povinnosti pre výrobcov a predajcov elektrospotrebičov a elektrických zariadení, ktoré sa v konečnom dôsledku dotkli aj konečných spotrebiteľov. Účelom tejto novely je prevencia vzniku odpadných elektrických  a elektronických zariadení a zníženie odpadu, ktorý z týchto zariadení vzniká. Všetci výrobcovia a dovozcovia elektrospotrebičov musia od 1. septembra 2005 finančne prispievať do kolektívneho systému, z ktorého je recyklácia starších výrobkov financovaná. Tento finančný príspevok majú možnosť uvádzať oddelene na všetkých predajných dokladoch v prípade  nového tovaru. V takom prípade majú koncový predajcovia povinnosť uvádzať na predajných dokladoch tento finančný príspevok zvlášť tak, aby bolo zrejmé, aká časť kúpnej ceny bude použitá na úhradu nákladov na recykláciu elektrozariadení.

       

  Doprava tovaru:
  Tovar je možné v súčasnej dobe dopraviť nasledujúcimi spôsobmi: 

  • Kuriérska služba: Expresná dopravná služba je spoločnosť, ktorá doručí Vami vybraný tovar kdekoľvek v Slovenskej republike. Tovar je doručený do 24h (v pracovných dňoch) od expedície. Zásielky sú doručované spravidla počas pracovných dní od 8 do 17 hod. Pokiaľ nebudete na uvedenej adrese zastihnutý, dopravná služba sa pokúsi o doručenie nasledujúci deň. Zásielku je možné vyzdvihnúť aj osobne v príslušnom depe prepravnej služby. V prípade problémov s doručením nás kontaktujte.

     

  Cena:

  • Pri objednávkach v celkovej hodnote nižšej ako 50 € bez DPH je prepravné 4 € bez DPH
  • Pri objednávkach v celkovej hodnote vyššej ako 50 € bez DPH je prepravné hradené FixDistribution

      
  Dodacia lehota:
  Objednávky doručené do 14:00 hodiny expedujeme v ten istý deň expresnou službou.

      

  Kontrola dodávky:
  Nepoškodenosť obalov a neporušenosť PVC pásky dodávky, je kupujúci povinný skontrolovať už pri prevzatí balíku od dopravcu, za prítomnosti šoféra prepravnej spoločnosti. Pokiaľ je vykrytá chyba (obsah dodávky nie je kompletný, alebo je  tovar poškodený prepravou atď.), adresát zásielku nesmie prevziať a reklamuje zásielku priamo u dopravcu. Dopravca následne spíše s adresátom protokol. Protokol o vykrytej chybe je zákazník povinný zaslať (elektronicky, faxom) spoločnosti FixDistribution s.r.o. Následne po dohode s Vami určíme ďalší postup, napr. opätovné zaslanie tovaru. Na neskoršie reklamácie (poškodenie tovaru pri preprave, chýbajúcom tovare v balíku a pod.) zistenej bez prítomnosti doručovateľa, nie je možné brať ohľad (viď. Reklamačný poriadok)

      

  Ochrana osobných údajov: 
  Vo vzťahu ku kupujúcim SZČO sú predmetom spracúvania nižšie špecifikované osobné údaje na nasledujúce účely:

  a) na plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, najmä na dodanie tovaru, vedenie a spravovanie zmluvnej administratívy, vedenie informácií o zmluvnom partnerovi, aktualizácia rozsahu a priebehu plnenia zmluvných vzťahov, úhrady kúpnej ceny, komunikácia zmluvných strán, riadne vybavenie reklamácie tovaru a odstránenie vady, vrátenie peňazí v prípade odstúpenia od zmluvy alebo v iných prípadoch stanovených zákonom, pričom spracúvanými osobnými údajmi sú: meno, priezvisko, titul, adresa miesta podnikania resp. adresa bydliska, IČO, IČ DPH, telefónne číslo, e-mail, telefónne číslo a e-mail zamestnanca, číslo účtu a bankové spojenie. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie kúpnej zmluvy, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. v planom znení (ďalej len ako „Zákon“) a článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“). Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu týkajúceho sa poskytovaných služieb a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť.
  b) vedenie a uchovávanie údajov o kupujúcich v databáze kupujúcich, a to na účely ďalšej spolupráce a uzatvorenia ďalších zmlúv, pričom spracúvanými osobnými údajmi sú meno a priezvisko, miesto podnikania, telefónne číslo a email. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie kúpnej zmluvy, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona a článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. Sú však nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia nie je možné zmluvu uzatvoriť. Po zániku zmluvy právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona a článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nie ste povinný ich poskytnúť. V takom prípade budete vymazaný z databázy.

  Dané osobné údaje budú uchované po dobu trvania zmluvného vzťahu a štyri roky po jeho ukončení. Vo vzťahu k údajom, ktoré je Predávajúci povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich Predávajúci uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom. Osobné údaje spracúvané Predávajúcim na základe oprávneného záujmu, budú uchovávané po dobu štyroch (4) rokov, počnúc dňom uzatvorenia zmluvy alebo udelenia súhlasu. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

  Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Predávajúci nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Predávajúci môže poskytnúť Vaše osobné údaje osobe zabezpečujúcej účtovné služby, právne služby, technickú podporu, kuriérom (DHL Express (Slovakia), spol. s r.o., Slovak Parcel Service s.r.o., Slovenská pošta, a.s.) a subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu FixDistribution, s. r. o., sídlom Odborárska 10785/8, 831 02 Bratislava – mestská časť Nové Mesto. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby.
  Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:
  - žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
  - namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
  - na prenosnosť osobných údajov;
  - svoj súhlas so zaradením do databázy uchádzačov o zamestnanie kedykoľvek odvolať,
  - podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.


  Pravidlá pridávania komentárov a recenzií
  1. Komentáre/recenzie predstavujú subjektívne vyjadrenia názorov, postrehov alebo reakcií zverejnených Kupujúcimi e-shopu na články, produkty, služby alebo iný obsah na stránke e-shopu Predávajúceho, na ich vlastnú zodpovednosť.

  2. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstránenie, úpravu alebo neschválenie komentárov/recenzií v prípade, ak:
  a) sú v rozpore s pravidlami slušného správania – komentáre/recenzie, ktoré sú vulgárne, neetické či urážlivé,
  b) obsahujú neschválenú reklamu tretích strán – komentáre/recenzie obsahujú reklamu alebo externý odkaz tretích strán bez predchádzajúceho písomného schválenia Predávajúcim,
  c) sú v rozpore so zákonom, sú nepravdivé či nerelevantné – komentáre/recenzie by mali byť pravdivé a súvisiace s konkrétnym produktom, službou či článkom,
  d) porušujú autorské práva – komentáre/recenzie nesmú porušovať autorské práva ani duševné vlastníctvo tretích strán,
  e) sú v rozpore s ochranou osobných údajov – komentáre/recenzie obsahujú osobné údaje ako telefónne čísla, poštové adresy či URL adresy súkromných osôb,

  3. Predávajúci si vyhradzuje právo odpovedať na komentáre/recenzie a poskytovať dodatočné informácie alebo riešiť otázky Kupujúcich. Predávajúci nenesie zodpovednosť za obsah zverejnený zákazníkmi v komentároch/recenziách.

  4. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať pravidlá pridávania komentárov/recenzií.

  5. Kupujúci sú povinní zverejňovať svoje komentáre/recenzie pod vlastným menom alebo prehľadným pseudonymom. Anonymné komentáre/recenzie môžu byť odstránené.

  6. Zverejnením komentára/recenzie na stránke Predávajúceho Kupujúci súhlasí s jeho bezplatným použitím, šírením či kopírovaním Predávajúcim.

  7. Predávajúci umožňuje registrovaným Kupujúcim vkladať cez používateľský účet Recenzie k tovaru. Predávajúci nie je povinný dohliadať na obsah recenzií a aktívne vyhľadávať skutočnosti a okolnosti poukazujúce na protiprávnosť recenzií.

  8. Predávajúci zodpovedá za obsah recenzií iba v nasledujúcich prípadoch:
  a) ak má konkrétnu vedomosť o protiprávnosti recenzie alebo protiprávnom konaní Kupujúceho a s ohľadom na nárok na náhradu škody sú mu známe skutočnosti alebo okolnosti, z ktorých by bola protiprávna činnosť alebo protiprávnosť recenzie zjavná,
  b) ak sa preukázateľne dozvie o protiprávnej povahe recenzie alebo o protiprávnom konaní Kupujúceho a neurobí bez zbytočného odkladu všetky kroky, ktoré je možné od neho požadovať, vedúce k odstráneniu alebo zneprístupneniu protiprávnej recenzie.

  9. mechanizmy oznamovania a prijímania opatrení:
  a) jednotlivci alebo subjekty majú možnosť predkladať oznámenia o informáciách (vrátane recenzií), ktoré považujú za nezákonné. Môžu tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu objednavky@fixdistribution.sk, pričom obsahom e-mailovej správy musia byť minimálne:
  - dostatočne podložené vysvetlenie dôvodov tvrdenia, že predmetné informácie sú nezákonným obsahom;
  - jasné uvedenie presnej elektronickej polohy týchto informácií, ako sú presná adresa alebo adresy URL, alebo v prípade potreby aj dodatočné informácie umožňujúce identifikáciu nezákonného obsahu prispôsobené druhu obsahu a konkrétneho druhu služby;
  - meno a e-mailovú adresa odosielateľa (pokiaľ nejde o informácie, o ktorých sa domnievate, že sa týkajú trestného činu sexuálneho zneužívania, sexuálneho vykorisťovania, detskej pornografie, kontaktovania detí na sexuálne účely alebo podnecovania, napomáhania, navádzania alebo pokusu o spáchanie takýchto trestných činov),
  - vyhlásenie potvrdzujúce dobrú vieru, že informácie a tvrdenia uvedené v oznámení sú presné a úplné.
  b) všetky oznámenia spracuje predávajúci včas, dôsledne, nesvojvoľne a objektívne; predávajúci bez zbytočného odkladu oznámi oznamovateľovi rozhodnutie a uvedie informácie o prostriedkoch nápravy.

  10. Predávajúci môže prijať určité reštriktívne rozhodnutia týkajúce sa obsahu alebo účtov Kupujúcich (vrátane jednotlivcov a subjektov prekladajúcich oznámenia) v zmysle DSA, ak sa domnieva, že Kupujúci porušili zákon alebo tieto VOP. Predávajúci je oprávnený (i) obmedziť alebo zablokovať viditeľnosť obsahu Kupujúceho, (ii) pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie všetkých alebo časti služieb Kupujúcemu, (iii) zablokovať alebo zrušiť konto Kupujúceho, (iv) obmedziť možnosť speňažovať obsah Kupujúcemu alebo (v) odoprieť subjektom používanie ich online platforiem, ak tieto subjekty nedokáže predávajúci identifikovať (sledovať) podľa podmienok DSA. Predávajúci sa môže tiež rozhodnúť, že v nadväznosti na prijatie oznámenia príjemcom na základe obsahu, ktorý je potenciálne nezákonný alebo porušuje naše obchodné podmienky, nebude konať.

  11. Ak príjemcovia služieb predávajúceho s rozhodnutím nesúhlasia, môžu podať sťažnosť proti rozhodnutiu predávajúceho prostredníctvom vnútorného systému vybavovania sťažností. Sťažnosti možno podávať bezplatne prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu objednavky@fixdistribution.sk do šiestich mesiacov od informovania o rozhodnutí. Ak na spracovanie sťažnosti bude predávajúci potrebovať ďalšie informácie, môžu jeho zamestnanci kontaktovať sťažovateľa. Sťažnosti sa vybavujú včas, nediskriminačným spôsobom, dôsledne a nesvojvoľne pod dohľadom kvalifikovaného personálu. Prijaté rozhodnutia budú bez zbytočného odkladu oznámené sťažovateľovi.

  12. Na riešenie sporov súvisiacich s rozhodnutiami prijatými v rámci vnútorného systému vybavovania sťažností existuje, okrem iných možností, možnosť požiadať o mimosúdne riešenie sporu pred tzv. certifikovaným orgánom mimosúdneho riešenia sporov, ako je stanovené v čl. 21 DSA. Certifikované orgány mimosúdneho riešenia sporov sú nestranné a nezávislé orgány, ktoré sú výslovne certifikované členskými štátmi EÚ a ktoré sú vďaka svojim kapacitám a odborným znalostiam schopné preskúmať im predložené spory. Predávajúci bude s orgánom mimosúdneho riešenia sporov spolupracovať v súlade so zákonnými podmienkami. Predávajúci nie je viazaný rozhodnutiami vydanými orgánom mimosúdneho riešenia sporov. Ďalšie podrobnosti o mimosúdnom riešení sporov budú oznámené príjemcom služby, v niektorých prípadoch spolu s rozhodnutiami, proti ktorým sa možno odvolať. Vyššie uvedené informácie neobmedzujú práva príjemcov služieb vymáhať svoje nároky voči predávajúcemu pred príslušným súdom.

  13. Kupujúcim, ktorí často poskytujú zjavne nezákonný obsah, pozastaví predávajúci poskytovanie služieb, a to na primeraný čas po vydaní predchádzajúceho varovania. Okrem toho po vydaní predchádzajúceho varovania na primeraný čas preruší predávajúci spracúvanie oznámení a sťažností podaných prostredníctvom mechanizmov oznamovania a prijímania opatrení alebo interných systémov vybavovania sťažností jednotlivcami alebo subjektmi či sťažovateľmi, ktorí často podávajú zjavne neopodstatnené oznámenia a sťažnosti. Pri rozhodovaní o pozastavení služby bude predávajúci v každom jednotlivom prípade včas, dôsledne a objektívne posudzovať, či sa kupujúci, jednotlivec, subjekt alebo sťažovateľ dopustil zneužitia, pričom zohľadní všetky relevantné skutočnosti a okolnosti, ktoré vyplývajú z dostupných informácií. Pri určovaní, či došlo k zneužitiu a aké by malo byť primerané trvanie pozastavenia – budú posudzované aspoň tieto okolnosti:
  a) absolútny počet položiek zjavne nezákonného obsahu, ktoré boli predložené v stanovenom časovom rámci;
  b) pomerný podiel vo vzťahu k celkovému počtu poskytnutých informácií alebo oznámení predložených v stanovenom časovom rámci;
  c) závažnosť zneužitia vrátane povahy nezákonného obsahu a povahy jeho dôsledkov;
  d) ak je možné ho identifikovať, úmysel príjemcu služby, jednotlivca, subjektu alebo sťažovateľa.

  14. Predávajúci vynaloží maximálne úsilie, aby od všetkých obchodníkov, ktorí ponúkajú produkty a/alebo služby na online platformách prístupných na tejto webovej stránke, získal do 16. februára 2025, ich čestné vyhlásenia v súlade s čl. 30 ods. 1 e) DSA, v zmysle ktorého sa títo obchodníci zaväzujú ponúkať len produkty a služby, ktoré sú v súlade s uplatniteľnými pravidlami práva Únie.

  15. Jednotným kontaktným miestom pre orgány členských štátov, Komisiu a výbor uvedený v čl. 61 DSA (čl. 11 ods. 1 DSA) a pre príjemcov služieb (čl. 12 ods. 1 DSA) je:
  e-mail: objednavky@fixdistribution.sk
  tel.: +421 948 248 494